شروع فعالیت ستاد برگزاری دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی

مقدمات برگزاری دومین دوره نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران را فراهم کردند.

نمایندگان سه انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران، وارد کنندگان بذر اصلاح شده و صنایع تولید کنندگان سموم روز شنبه 27/5/93 تشکیل جلسه دادند و مقدمات برگزاری دومین دوره نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران را فراهم کردند. 

آقای سید مهدی حسینی، رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه نهاده های کشاورزی با بیان این نکته که در سال گذشته نمایشگاه به خوبی برگزار گردید و بازخورد های مناسبی از آن به دست رسیده است افزود: « امسال با تلاش بیشتر و با تکیه بر تجربیات سال گذشته سعی خواهیم کرد کیفیت  برگزاری نمایشگاه بالاتر رفته و از قبل آن نتیجه مثبتی عاید بخش کشاورزی گرددوی همچنین ابراز امیدواری کرد شرکت ها با توجه به آرمان های مهم و ملی این نمایشگاه و در نظر گرفتن بحران آب در کشور حضور جدی تری در نمایشگاه داشته باشند.