آخرین روز از پنجمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

حال و هوای متفاوت نمایشگاه در روز پایانی

ستاد برگزاری با اتفاقی ساده به بدرقه‌ی نمایشگاه پنجم رفته‌است.

رویدادهایی این‌چنین که در چند روز برگزار می‌گردند، در نقطه‌ای حس و حالی مشترک را تجربه می‌کنند و آن نقطه، نقطه‌ی پایان است. پایانی بر چند روز شور و هیجان حاکم بر فضای رویداد.

نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران نیز از این قاعده خارج نیست و اینک در ایستگاه پنجم به روز پایانی خود رسیده‌است. ستاد برگزاری با اتفاقی ساده به بدرقه‌ی نمایشگاه پنجم رفته‌است.

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech