در جریان مراسم افتتاحیه

رونمایی از تندیس پنجمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران

از نکات جالب توجه تندیس امسال استفاده از بسترهای کشت آماده در طراحی آن است که تندیس پنجمین دوره‌ی نمایشگاه را بسیار متمایز می‌سازد.

 همچون سنوات برگزاری نمایشگاه در جریان آیین آغازین، توسط معاون محترم وزارت کشاورزی جناب آقای مهندس کشاورز و همراهی مسئولین انجمن‌های برگزار‌کننده از تندیس پنجمین نمایشگاه نهاده‌های کشاورزی تهران رونمایی گردید.

از نکات جالب توجه تندیس امسال استفاده از بسترهای کشت آماده در طراحی آن است که تندیس پنجمین دوره‌ی نمایشگاه را بسیار متمایز می‌سازد.

 

www.agricultech.com

https://t.me/agricultech5

www.instagram.com/agricultech