اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۱۳

نایب رییس انجمن واردکنندگان سم وکود ایران:

استفاده بی رویه از سم آینده جامعه تهدید می کند

محسن احمد مخبری گفت:" زمانی که موضوع سلامت جامعه و آینده مردم مطرح باشد هیچ موضوع دیگری اهمیت نخواهد داشت."