اخبار روز ۱۳۹۳/۹/۹

ثبت نام به روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح منتقل شد

اطلاعیه شماره 4 دومین نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران

به دلیل مسائل فنی و امنیتی بوجود آمده در سایت نمایشگاه Agricultech.com ثبت نام به روز چهارشنبه مورخ 12/09/93 ساعت 9 صبح موکول می گردد.