اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۲۰

دبیر اجرایی اولین نمایشگاه نهاد های کشاورزی:

انجمن های رقیب با برگزاری نمایشگاه دست دوستی دادند

دبیر اجرایی اولین نمایشگاه نهاد های کشاورزی در خصوص هدف برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف اصلی برگزاری نمایشگاه نهاد های کشاورزی معرفی و بازدید کارشناسان کشور از محصولات تولید شده و وارد شده است.