اخبار روز ۱۳۹۲/۹/۱۹

عضو هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود:

رقابت کردن در اقتصاد دولتی معنا ندارد

نگاهی به وضعیت باغداری و کشاورزی کشور نشان می دهد هرگاه در تامین کودهای خوب و ایده آل فعال بودیم کشاورزی نیز سرو سامانی به خود گرفته و توانسته کمک کننده اقتصاد کشور باشد؛اما این مهم به عوامل خاصی بستگی دارد که از جمله انها تزریق روحیه رقابت در جامعه است.